X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Reč dekana

Dekan stomatološkog fakulteta u Pančevu - Prof. dr Jovo Kolar

Stomatološki fakultet u Pančevu, osnovan 2002 g. je prvi privatni fakultet sa polja medicinskih nauka u Srbiji. To je samostalna visokoškolska obrazovna, naučnoistraživačka i zdravstvena ustanova, koja je akreditovana za integrisane akademske, specijalističke akademske i doktorske studije, zdravstvene specijalizacije i naučno istraživačku delatnot iz svih oblasti stomatologije.

Ciljevi obrazovanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu su bazirani na prenošenju naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti stomatologije kroz upotrebu savremenih stomatoloških materijala, tehnika i tehnologija u svakodnevnom radu sa pacijentima.

Poslovnom politikom Fakultet je obezbedio najsavremenije tehnologije, kao i dovoljan broj pacijenata za optimalan rad svakog studenta, specijalizanta i doktoranata.

Iako sa, ne tako dugom tradicijom, SFP neguje svoj specifični profil, definisan vizijom i misijom osnivača, u skladu sa Zakonu o visokom obrazovanju i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, da kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovnih usluga, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika, pružimo visokokvalitetan program, na sva tri studijska nivoa, proizvodeći visokostručne, obrazovne i stvaralačke kadrove osposobljene za samostalan rad, uz usredsređenost na stalno poboljšanje kvaliteta. Pitanje kvaliteta i kontinuirane interne i eksterne provere i unapređenja kvaliteta svih segmenata visokog obrazovanja je „conditio sine qua non“. Provera kvaliteta kao i utvrđivanje i obezbeđenje kriterijuma njegovog ocenjivanja, predstavlja osnov unapređenja svakog obrazovnog sistema naročito visokoškolskog, što predstavlja i naše strateško opredeljenje.

Na taj način želimo, da usvajajući sve najbolje iz dosadašnjeg rada i u kompeticiji sa kompatibilnim fakultetima sličnih studijskih programa, stalno usvajamo nova znanja i tehnologije i da se pozicioniramo među vrhunske stomatološke fakultete u zemlji i okruženju, kao jaka, priznata i dobro prepoznatljiva obrazovna institucija, koja je lider u obrazovanju i istraživanju i koja doprinosi ličnom i profesionalnom razvoju svih učesnika u procesu i društva u celini.

Prihvatanjem ovih principa postajemo deo uspostavljenog jedinstvenog i kompatibilnog obrazovnog sistema, što omogućuje transparentnost, mobilnost i protočnost znanja, studenata i nastavnika na jedinstvenom evropskom prostoru, a što je i uslov za uključivanje u novouspostavljeni evropski multidimenzionalni sistem rangiranja visokoškolskih ustanova.

Obrazovni sistem jednog društva je neposredno i recipročno zavisan od ujednačenosti njegovog socijalno-ekonomskog razvoja, a njegova uloga je stvaranje visokokvalifikovanih stručnih kadrova osposobljenih za zanimanja za koja su stekli diplomu.

Zadatak i uloga nastavnika, pored obrazovne i vaspitnje je da kod mladih ljudi u recipročnom procesu učenja uspostavi proces stalnog kritičkog mišljenja u donošenja odluka, da prepozna njihove afinitete i sposobnosti, da ih u tom pravcu profiliše i usmeri.

Stomatološki fakultet u Pančevu već danas svojim raspoloživim kapacitetima i organzacijom petogodišnjih integrisanih akademskih studija, kroz petnaest trimestara, omogućuje studentima besprekornu teoretsku i praktičnu nastavu, kroz koju studenti usvajaju neophodna znanja i veštine, a polaganjem završnog ispita postaju diplomirani doktori stomatologije osposobljeni za samostalan profesionalni rad.

Broj upisanih studenata po godini, kao i broj nastavnika, asistenata i saradnika u nastavi, prostorni kapaciteti i savremena oprema, omogućuje rad u malim grupama kao i individualni rad, što pruža mogućnost svakom studentu da dovoljno kvalitetno savlada predviđeni nastavni plan i program teorijske nastave i ovladavanje veštinama.

Pored obrazovne najznačajnija delatnost na fakultetu je naučnoistraživački rad. U tom pravcu nastojimo da realizujemo više projekata preko fonda Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, da se uključimo u međunarodne projekte i da objavljujemo još veći broj naučnih radova u eminentnim međunarodnim i domaćim časopisima.

Posebno želim da istaknem odlučnu nameru, da kroz saradnju sa lokalnim i pokrajinskim privrednim organizacijama, kroz zejedničke projekte na polju zaštite stomatološkog zdravlja i zaštite prirodne okoline, doprinesemo poboljšanju i unapređenju zdravlja našeg stanovništva Kao ustanova koja se bavi i zdravstvenom delatnošću, hoćemo da unapredimo i zdravstvenu zaštitu po pitanju preventive i lečenja bolesti iz domena osnovne i visokorazvijene stomatološke službe, na naše i zadovoljstvo lokalne i šire društvene zajednice.

U tom pravcu planiram da unapredimo i proširimo saradnju sa državnim i privatnim stomatološkim zdravstvenim ustanovama.

Odličnu saradnju imamo i sa regionalnim ZC Južni Banat, koji je deo našeg obrazovnog sistema i predstavlja nastavnu bazu za izvođenje praktične nastave iz kliničkih medicinskih predmeta, što želimo da još više unapredimo, uključivanjem još većeg broja saradnika u nastavi a po mogućnosti i izborom nastavničkog kadra.

I do sada je Fakultet samostalno i u sastavu Univerziteta realizovao dinamičnu saradnju sa kompatibilnim fakultetima i univerzitetim u zemlji i inostranstvu, Naš cilj je da se ta saradnja podigne na još viši nivo. Planiramo da preko zajedničkih domaćih i međunarodnih projekata obezbedimo bolji međusobni protok znanja i informacija, kao i razmenu nastavnika i studenata.

Sve gore navedeno, a posebno činjenica da strukturu naših studenata pored naše dece, čini i sve veći broj srednjoškolaca koji dolaze iz zemalja u okruženju i EU, kao i činjenice da naši diplomirani stomatolozi pored toga što rade u državnim i privatnim ustanovama u našoj zemlji, rade i u pomenutim državama regije i EU, ukazuje na to da smo mi sami sebi najbolja preporuka i reklama.

Poruka studentima!

Potrebno je da se mladi okrenu kreativnoj budućnosti i da u nju iskreno veruju. Rast i razvijenost dolaze samo ako su ljudi čvrsto opredeljeni predanom radu i težnji ka progresu, jer samo tako se može postati deo uspešnih ekonomija - društva snova. /Rolf Jansen/.

Novi zadaci koji nas očekuju su digitalizacija, informatika, biomedicinske i nanotehnologije.

Prihvatanje modernih tehnologija /trodimenzionalni skener i štampač/ proizvešće treću industrijsko-informatičku revoluciju, koja će u narednih 10 do 20 godina transformisati proizvodnju, kakvu do sada ne poznajemo.

Svako vreme ima svoju ikonu: industrijsko društvo - Henrija Forda, informatičko - Bila Gejtsa, a društvo snova čeka svoju ikonu, koja možda sedi u nekoj školskoj klupi ili se upravo u ovom trenutku rađa.

Prof. dr Jovo Kolar, redovni profesor
Dekan