X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Upis na doktorske studije

Uslovi za upis

  • Završen drugi stepen studija u obimu od 360 ESPB bodova ili integrisane studije u obimu od 300ESPB bodova i Specijalističke akademske studije u obimu od 60 ESPB bodova;
  • Srednja ocena u toku studija najmanje 8 (osam);
  • Znanje engleskog jezika.

Merila za utvrđivanje kandidata

Rangiranje kandidata za upis u prvu godinu doktorskih studija, vrši se na osnovu opšte prosečne ocene, dužine studiranja i ostvarenih naučnih rezultata.

Prijavljivanje kandidata i prijem dokumenata.

Kandidati podnose prijave na konkurs do određenog datuma na Stomatološkom fakultetu u Pančevu (svakog radnog dana od 08:00 do 15:00). Kandidati uz prijavu na konkurs dostavlјaju fotokopije dokumenata i njihove originale na uvid:
Diplomu o završenim studijama drugog stepena u obimu od 360 ESPB bodova, stečenom akademskom stepenu magistra nauka ili završenim integrisanim studijama u obimu od 300 ESPB bodova i Specijalističkim akademskim studijama u obimu od 60 ESPB bodova;

Strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu dipomu o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

  • Originalna dokumenta ili overene fotokopije,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uverenje o državljanstvu,
  • 2 fotografije 4x6 cm
  • Dokaz o uplati školarine (prve rate)